ŠkVP "Hraj sa, smej sa, poznávaj!"

              

 

Motto:  Všetci máme jeden sen, prežiť krásne každý deň!                                  

 

Školský vzdelávací program (ďalej len ŠKVP)je základným dokumentom materskej školy, ktorý sa riadi požiadavkami školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu , vychádza z cieľov a zamerania ZŠ s MŠ - materskej školy.

Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávanie v materskej škole poskytuje základy spôsobilostí vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a život v spoločnosti.

 1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Hra je radosť. Učenie pri hre je radostné  učenie.   Preto bolo pre nás   práve učenie cez hru motiváciou k názvu školského vzdelávacieho programu "Hraj sa, smej sa, poznávaj!", na ktorom sa podieľali všetci pedagogickí zamestnanci tunajšieho zariadenia. ŠkVP prevedie deti všetkým, čo tvorí svet.

Pri vymedzovaní vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania sme mali na zreteli že:

 • chceme byť miestom, kde sa deti budú učiť hrou a spoločne získavať potrebné skúsenosti
 • chceme byť je miestom, kde učiteľka pomocou najrôznejšieho materiálu a osobných skúseností umožní deťom, aby sa rozvíjali podľa svojich vlastných možností, pričom budú deti pri učení motivované, povzbudzované a oceňované
 • chceme byť miestom, kde sa učiteľky delia o zodpovednosť za zdravý, osobnostný rozvoj každého dieťaťa a starajú sa  o kontinuitu výchovnovzdelávacieho procesu v období, jeho intenzívneho a výrazného rozvoja.

 

Na základe tradícií a dobrých výsledkov chceme naďalej budovať modernú, otvorenú a tvorivú školu, ktorá pripravuje deti pre zdravý, úspešný život a v ktorej deti aj dospelý žijú svoj plnohodnotný život.

Poslanie školy:

 • šťastné a spokojné dieťa
 • výborná spolupráca s rodičmi
 • priaznivé prostredie školy a súčinnosť s okolím
 • efektivita a alternatívnosť pedagogickej a riadiacej práce v praxi formou odborne spracovaného ŠkVP a formou stálej evaluácie
 • rozvoj osobnosti dieťaťa pohybovými aktivitami, hrou, zážitkovými činnosťami s rešpektovaním individuálnych potrieb
 • orientácia aktivít k tomu, aby si dieťa od útleho veku osvojovalo základy kľúčových kompetencií a získalo tak predpoklady pre celoživotné vzdelávanie
 • podpora spolupráce medzi zamestnanci školy a medzi rodičmi

Strategické ciele školy:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti
 • pripravenosť detí na vstup do ZŠ
 • ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
 • evaluácia učiteľkami, autoevaluácia školy, ŠkVP
 • inovácie vo výchovnovzdelávacom programe
 • komunikácia vnútri školy
 • tímová práca pedagogických a prevádzkových zamestnancov
 • delegovanie právomocí - jasné rozdelenie zodpovednosti a kompetencií
 • vyhľadávanie a zavádzanie nových metód práce
 • dobrá povesť školy
 • kvalitné plnenie rozvoja školy
 • tvorivá klíma
 • zachovávanie ľudových zvyklostí a tradícií obce

  Čiastkové ciele školy:

Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole:

 • pozitívnou motiváciou zapájať pedagogických zamestnancov do ďalšieho vzdelávania za účelom prenosu získaných poznatkov do ďalšej práce s deťmi
 • uplatňovať progresívne metódy a formy práce, variabilné, inovačné prístupy pri realizácii výchovy a vzdelávania 
 • vychádzať z individuálnych potrieb a záujmov detí, reagovať na náhodné situácie, prostredníctvom zážitkov vzbudzovať túžbu po poznaní
 • vytvárať pre deti podmienky pre telesné a duševné zdravie, rozvíjať návyky zdravého životného štýl
 • učiť deti žiť medzi ostatnými, spolu s nimi komunikovať, nachádzať medzi nimi kamarátov pre hru, učenie i život

Zlepšovanie úrovne podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole:

 • Zabezpečovať kvalitné personálne, priestorové a materiálne podmienky
 • vytvárať bezpečnú sociálnu klímu na základe vzájomnej dôvery, úcty, empatie, solidarity a spolupráce medzi ľuďmi, rozvíjať schopnosť sebaovládania
 • vytvoriť deťom útulné prostredie pre hru, zábavu, plnenie povinností, prácu a odpočinok

Skvalitnenie pedagogického riadenia materskej školy:

 • zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu odbornou  pripravenosťou a právneho povedomia zamestnancov
 • podporovať kontinuálne vzdelávanie zamestnancov
 • vytvárať podmienky na otvorenú, partnerskú spoluprácu s rodinou, základnou školou, zriaďovateľom a inými inštitúciami

Pozn.: Celý ŠkVP je k nahliadnutiu v priestoroch MŠ!!!