Poplatky

 

ÚHRADA POPLATKOV ZA DOCHÁDZKU

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa v súlade s VZD č. 89/2017 povinný prispievať sumou 10,- mesačne. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca, ak:

        -   má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

        predloží zást. pre MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,

        je dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

Povinný príspevok sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza, ak:

         -   dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

      -   dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka v materskej škole zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

 

 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

 

Celodenná strava: vo výške stravného limitu 1,19 + 2,0 € réžia za mesiac

                        

    z toho:   desiata:                    0,28

                  obed:                        0,68 €

                  olovrant:                   0,23

Celodenná strava spolu:           1,19

 

Strava bez olovrantu:                    0,96

konverzný kurz = 30,1260 SK/€.

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.

Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac formou poštovej poukážky, ktorú zákonný zástupca obdrží od vedúcej školskej jedálne.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa /t.j. deň vopred/. V pondelok je možné dieťa odhlásiť do 7.15 hod. Odhlasovanie zo stravy je možné buď osobne, alebo telefonicky na čísle  ŠJ   55 79 118 prípadne na čísle    55 79 444. 

Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku. Ak zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase  od 12.00 hod. - do 13.30 hod.