TANEČNÝ KRÚŽOK

                        

 

Termín krúžku:

Začiatok krúžku: október 2017

Koniec krúžku: jún 2018

Časové rozpätie krúžku: každý piatok od 15,00 hod. do 15,45 hod.

Lektor: Michaela Podhorová

Viac informácií na: stepup.sk/

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán tanečného kurzu pre MŠ

na šk. r. 2017/2018

OKTÓBER

Zoznamovanie sa s deťmi, základné pohybové cvičenia. Cvičenia na uvoľňovanie svalstva, hudobné náčuvy, jednoduché tanečné hry a cvičenia, zoznamovanie sa s hudbou, odbúravanie hanblivosti. Jednoduché choreografie na detské, animačné a ľudové pesničky.

NOVEMBER

     Rozcvička - náročnejšie tanečné hry a cvičenia. Krokové variácie,     
     spevňovanie svalstva celého tela, rozťahovacie cvičenia, rytmické 
     cvičenia. Ukážky tanečných štýlov a výber tanečného štýlu a následný 
     nácvik choreografie.
  

DECEMBER

     Rozcvička - rozvoj celkového pohybového fondu dieťaťa, pohyb v   
     priestore, synchronizácia pohybov, základy vystupovania pred publikom. 
     Nácvik a dokončenie choreografie, prezentácia choreografie.

JANUÁR

     Rozcvička - pohybové cvičenia pre uvoľňovanie a spevňovanie svalstva. 
     Opakovanie učiva z predošlých mesiacov, opakovanie choreografie. Na
     uvoľnenie od náročnejšej choreografie - jednoduché choreografie na 
     detské, animačné a ľudové pesničky.

FEBRUÁR

V rámci rozcvičky rozvíjanie fyzickej pamäte dieťaťa, vytvorenie návyku na pohyb, zoznamovanie sa s ďalším tanečným štýlom.

MAREC

     Rozcvička - neustále rozvíjanie kondície dieťaťa. Začiatok nácviku novej
     choreografie.
 

APRÍL

    Rozcvička - neustály rozvoj pohybového fondu dieťaťa, začiatok náuky 
    sólového vystupovania, intenzívne nacvičovanie choreografie.

MÁJ

    Tanečná improvizácia, nácvik choreografie a príprava na vystúpenie.
               JÚN     Psychická a fyzická príprava na vystupovanie pred väčším počtom ľudí,    
   ukončenie nácviku choreografie a následné vystúpenie pred obecetstvom, 
   ukončenie školského roka, rozlúčka s deťmi.