Anglický jazyk

Záujmový krúžok  -   je zameraný na oboznamovanie sa so základmi cudzieho jazyka prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. V každej téme sa deti postupne naučia jednoduchú pieseň, príp. báseň so slovnou zásobou danej tematiky, opakujú slovnú si zásobu použitím rôznych didaktických metód a foriem.

 
  • Začiatok: 17.10.2017

  • Koniec:   po uplynutí 60 vyučovacích hodín

 

Vyučujúca: Simona Priščová

 

Časový týždenný rozsah vyučovacej hodiny:  45 minút

 

Krúžok sa uskutočňuje každý utorok a to: 1. skupina detí v čase od 13,45 hod. - 14,30 hod.

                                                                         2. skupina detí v čase od 14,45 hod. - 15,30 hod.

 

Viac informácií získate na:
Cieľ záujmového krúžku
Cieľom je vytvoriť už v rannom veku dieťaťa pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov a využiť získané poznatky ako základ pre výučbu na základnej škole.
 
Metódy práce:
Cieľom je používať, čo najrozmanitejšie edukačné metódy. Konkrétne sú to tieto metódy: názorné ukážky, CD nahrávky, maňušky, pohybové hry, demonštrovanie, hranie rolí, vysvetľovanie, rozprávanie, dialógy, ...
 
Formy práce:
Skupinová práca, individuálna práca.
 
Postupy:
So zreteľom na predškolský vek učiteľka postupuje od jednoduchého k zložitejšiemu, od známeho k neznámemu.
  
Učebné zdroje:
Učiteľka pri sprístupnení obsahu pojmov v cudzom jazyku ako aj pri opakovaní učiva používa názorné pomôcky, obrázkový materiál, pexesá, makety,  
maňušky, audio nahrávky a pracovné listy.