Anglický jazyk

 

Funny English for Beginners

 

 

Na školský rok 2017/2018 ešte nie sú stanovené krúžky!!!

 

Záujmový krúžok  -   je zameraný na oboznamovanie sa so základmi cudzieho jazyka prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. V každej téme sa deti postupne naučia jednoduchú pieseň, príp. báseň so slovnou zásobou danej tematiky, opakujú slovnú si zásobu použitím rôznych didaktických metód a foriem.

 
  • Začiatok:

  • Koniec:  

 

Vyučujúca: 

 

Časový týždenný rozsah vyučovacej hodiny:  30 minút

 

Dobrovoľný príspevok: 

 
Cieľ záujmového krúžku
Cieľom je vytvoriť už v rannom veku dieťaťa pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov a využiť získané poznatky ako základ pre výučbu na základnej škole.
 
Metódy práce:
Cieľom je používať, čo najrozmanitejšie edukačné metódy. Konkrétne sú to tieto metódy: názorné ukážky, CD nahrávky, maňušky, pohybové hry, demonštrovanie, hranie rolí, vysvetľovanie, rozprávanie, dialógy, ...
 
Formy práce:
Skupinová práca, individuálna práca.
 
Postupy:
So zreteľom na predškolský vek učiteľka postupuje od jednoduchého k zložitejšiemu, od známeho k neznámemu.
  
Učebné zdroje:
Učiteľka pri sprístupnení obsahu pojmov v cudzom jazyku ako aj pri opakovaní učiva používa názorné pomôcky, obrázkový materiál, pexesá, makety,  
maňušky, audio nahrávky a pracovné listy.