Charakteristika MŠ

Materská škola tvorí jeden právny subjekt spolu so základnou školou, ktorého zriaďovateľom je Obec Boleráz. Budova školy bola daná do užívania 1.5.1990.

Materská škola je od 1.9.2010 trojtriedna a poskytuje deťom celodennú výchovu a vzdelávanie. V prvej triede - triede motýlikov sú 3-4 ročné deti, v druhej triede - triede lienok sú 4-5 ročné deti a v treťej triede - triede včielok sú 5-6 ročné deti, ktoré sú pred vstupom do ZŠ.

Typizovaná budova MŠ pavilónového typu je v dobrom technickom stave a funkčne členená. Každá trieda má k dispozícií veľkú svetlú herňu, spálňu, šatňu, hygienické zariadenie, sklad a miestnosť pre učiteľky. Školská kuchyňa a jedáleň ZŠ s MŠ sa nachádza v samostatne stojacom pavilóne.

V účelovo zariadených triedach je dostatok hračiek, spotrebného materiálu, ako i dostatok učebných pomôcok.

Audiovizuálna technika je moderná. Materská škola vlastní výpočtovú i kopírovaciu techniku.

Udržiavaný školský dvor je dostatočne priestranný, vybavený detským záhradným náradím a pieskoviskom.

 

Prevádzka materskej školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.